طرح های حمایتی

ممنون که همراه ۱۳ هستید، ما به نمایندگی از طرف شما تعدادی از نشریه رابه رایگان به دست نوجوانانی در نقاط کم‌دسترس کشور خواهیم رساند

ممنون که همراه ۱۳ هستید. اسم شما به عنوان حامی در نشریه درج خواهد شد و در صورت تمایل میتوانید کسب و کار خود را در رسانه یا نشریه کاغذی معرفی کنید.

ممنون که همراه ۱۳ هستید، اسم شما به عنوان حامی در نشریه درج خواهد شد و در صورت تمایل میتوانید کسب و کار خود را در رسانه یا نشریه کاغذی معرفی کنید. همچنین تعدادی از نشریه دراختیار شما قرار خواهد گرفت تا به عنوان سفیر ۱۳ آن را به دست نوجوانان و جوانان این سرزمین برسانید.