دی 7, 1400

از برشت تا بیست زخم کاری

فروردین 20, 1400

گفتگو با شمیلا شیرزاد

فروردین 20, 1400

گفتگو با هاسمیک کاراپتیان

http://13mag.ir/archive/HasmikCarapetian.mp4 گفت و گو آناهیتا طالبی نوجوان تحریریه با هاسمیک کاراپتیان
خرید مجله